January 16, 2018

CASE OF NICHOLAS v. CYPRUS In terms of the said judgement, lawyers are obliged to disclose at the outset of the proceedings if the relatives of the presiding judge, works in their law firm. An assessment should be made taking into account the various factors involved, in order to determine whether disqualification is actually necessitated in […]


November 30, 2017

The Chamber of Advocates was honoured to host the official launch and book signing of  L-Alfabett tal-Kodiċi Ċivili – Volum K by Judge Emeritus Philip Sciberras, held at the Lawyers’ Chambers. Volume K is the fifth instalment of the “L-Alfabett tal-Kodici Civili” series,  a monumental opus which Judge Sciberras started labouring on five years ago. Both […]


November 28, 2017

Q O R T I   C I V I L I  (Sezzjoni tal-Familja) ONOR. IMHALLEF ROBERT G. MANGION Peress illi l-Imhallef sedenti jinsab indispost, il-kawzi kollha fuq il-lista tallum qed jigu differiti ghal nhar it-Tnejn 4 ta’ Dicembru 2017 fl-istess hin u ghall-istess skop tal-verbal precedenti.        


QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA) Maġistrat Dr Consuelo Scerri Herrera LL.D. AVVIŻ Stante li l-Qorti hija indisposta, il-kumpilazzjonijiet kollha tas-seduta tal-lum Tlieta 28 ta’ Novembru 2017 qed jigu differiti ghal nhar it-Tlieta 9 ta’ Jannar 2018 fl-istess ħin u ghall-istess skop salv is-segwenti zewg kawzi li jinsabu differiti ghas-sentenza u li qed jigu differiti ghal nhar il-Hamis […]November 17, 2017

Arbitration workshops organised by the Malta Arbitration Centre and held at the Chamber of Advocates. Speaker : Professor Charles Debattista, a Barrister at St Philips Stone Chambers, United Kingdom.


November 15, 2017

Maġistrat Dr. Monica Vella LL. D., M. Jur. Chairperson B’ordni tal-Bord; Minhabba indispożizzjoni tal-Maġistrat Dr. Monica Vella; Is-seduta tal-lum, l-Erbgħa, 15 ta’ Novembru 2017 ser tkun differita fl-istess ħin u għall-istess skop ghall-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018.