Seduta Differita – Magistrat Natasha Galea Sciberras

Stante li l-Magistrat sedenti hija mpenjata fuq xoghol ta’ inkjesta, il-kawzi li ser jinstemghu nhar l-Erbgha 15 ta’ Novembru 2017 ser jigu differiti ghal nhar is-7 ta’ Marzu 2018.