Seduta differita Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera – 28.11.2017

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)

Maġistrat

Dr Consuelo Scerri Herrera LL.D.

AVVIŻ

Stante li l-Qorti hija indisposta, il-kumpilazzjonijiet kollha tas-seduta tal-lum Tlieta 28 ta’ Novembru 2017 qed jigu differiti ghal nhar it-Tlieta 9 ta’ Jannar 2018 fl-istess ħin u ghall-istess skop salv is-segwenti zewg kawzi li jinsabu differiti ghas-sentenza u li qed jigu differiti ghal nhar il-Hamis 14 ta’ Dicembru 2017 f’nofsinhar:

Il-Pulizija (Spettur Darren Buhagiar) vs Francois John Spagnol aka Hassan Beshia

Il-Pulizija (Spettur Rennie Stivala) vs Michael Azzopardi