Seduta Differita Imhallef Robert G. Mangion 28.11.17

Q O R T I   C I V I L I  (Sezzjoni tal-Familja)

ONOR. IMHALLEF ROBERT G. MANGION

Peress illi l-Imhallef sedenti jinsab indispost, il-kawzi kollha fuq il-lista tallum qed jigu differiti ghal nhar it-Tnejn 4 ta’ Dicembru 2017 fl-istess hin u ghall-istess skop tal-verbal precedenti.